Shai Avivi
Shai Avivi

演员

全部36
电影19
剧集15
综艺2
全部参演35编剧2制片人1
2022年 1
2020年 3
2018年 1
2017年 1
2016年 1
2015年 2
2013年 2
2012年 1
2011年 1
2010年 2
2009年 3
2006年 3